Regulamin klubu

Regulamin Filia Głowackiego
1. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 rok życia, bez przeciwwskazań
lekarskich, posiadające ważny karnet lub wnoszące jednorazową opłatę, a także osoby
posługujące się kartami partnerskimi: MultiSport :Plus, Senior, Student; Fit Profit, Fit Sport,
Medicover Sport, PZU Sport . W przypadku osoby niepełnoletniej – korzystanie z oferty Klubu
jest możliwe tylko za pisemną lub osobistą zgodą rodzica/ opiekuna.
2. Ceny karnetów i wejść jednorazowych reguluje aktualny cennik. Cena karnetu nie uwzględnia
ubezpieczenia.
3. Karnet na salę jest ważny tylko w terminie i na zajęcia w nim określone (przez okres jednego
miesiąca od daty pierwszych zajęć). Należy przestrzegać ważności karnetów – te, które
straciły ważność nie będą honorowane.
4. Karnet na zabiegi, jest ważny przez okres 3 miesięcy. Jeśli osoba posługująca się karnetem
nie odwołała zaplanowanego, zarezerwowanego zabiegu, zabieg taki uważany jest za
zrealizowany bez względu na ewentualną nieobecność Klienta.
5. Karnetem może się posługiwać tylko jego właściciel.
6. Karnet medyczny, rodzinny ważny jest przez 30 dni od pierwszego wejścia. Z karnetu może
korzystać właściciel wraz z członkami swojej rodziny. Jeżeli nie nastąpi kontynuacja pakietu
środki, które zostaną na koncie będą wyzerowane (przepadają). Warunkiem utrzymania
środków jest zachowanie ciągłości pakietu medycznego. (maksymalnie do 7dni)
7. Klub może rozwiązać lub zmienić termin prowadzenia zajęć po wcześniejszym powiadomieniu
o tym Klientów telefonicznie lub przez ogłoszenie na stronie internetowej
(https://www.facebook.com/FitnessImpuls).
8. Osoba, która wykupuje karnet lub jednorazowe wejście, oraz posiadacz karty partnerskiej
zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.
9. W przypadku nieobecności na zajęciach fitness zarezerwowanych, ale nieodwołanych z
minimum 3 godzinnym wyprzedzeniem system automatycznie zdejmuje zajęcia z karnetu.
Posiadaczy karnetów klubowych oraz kart Benefit, Fit Profit i Medicover Sport , PZU
Sport informujemy, iż dwukrotne nieodwołanie zajęć skutkuje blokadą dalszych zapisów na
okres 2 tygodni, oraz usunięciem wszystkich rezerwacji w tym okresie.
Ponadto:
10. Rozkład zajęć na każdy miesiąc dostępny jest w recepcji klubu lub na stronie internetowej
(www.impulsmedfit.pl).
11. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć można pozostawić w szafce
depozytowej. Za przedmioty wartościowe klub nie ponosi odpowiedzialności.
12. Klient zobowiązany jest nosić obuwie sportowe w pomieszczeniach przeznaczonych do
wykonywania ćwiczeń. Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w
zajęciach.
13. Klient ma obowiązek posiadać i używać osobisty ręcznik na sali fitness i sali ćwiczeń
siłowych/cardio.
14. Klient ma obowiązek przestrzegania i zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie
przyjętych norm społecznych.
15. Przed rozpoczęciem treningu bądź zabiegu Klient zobowiązany jest do poinformowania
instruktora o kontuzjach, urazach lub przeciwwskazaniach medycznych.
16. Kobiety w ciąży zobowiązane, są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania aktywności fizycznej.

17. Wszystkie uwagi i propozycje dotyczące pracy klubu mogą być składane pisemnie lub
przesyłane mailem (glowackiego@impulsmedfit.pl).

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Impuls Medical Fitness Sp. z o.o. – Zwanego dalej Klub Impuls.

II. CZŁONKOSTWO:

 1. Aby zostać „ Członkiem” Klubu Impuls należy mieć ukończone 18 lat lub minimum 16 lat – za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. Status „ Członka” uzyskuję się po podpisaniu umowy na wybrany rodzaj pakietu, przy czym nie wcześniej, niż po dokonaniu należnych płatności na rzecz Impuls Medical Fitness, w terminach określonych umową.
 3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług klubu jest karta członkowska.
 4. Karta członkowska jest kartą imienną i może być używana wyłącznie przez jej właściciela. Nie przewiduje się możliwości użyczania karty innym użytkownikom.
 5. Karta jest wydawana w dniu zawarcia umowy. Jej wydanie poprzedzone zostanie wykonaniem zdjęcia twarzy „Klubowicza” za pomocą systemowej kamerki, wyłącznie w celu identyfikacji użytkownika.
 6. Fakt zniszczenia, utraty lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony w recepcji Klubu. Koszt wydania nowej karty wynosi 20 zł.
 7. Karta członkowska uprawnia do korzystania z wszystkich pomieszczeń i sprzętów zgodnie z rodzajem zawartej Umowy Członkowskiej.

III. RODZAJE PAKIETÓW CZŁONKOWSKICH

PAKIET PORANEK – obowiązuje w godz. do 15:00, uprawnia do korzystania w Klubie z zajęć ruchowych 1 raz dziennie, bez ograniczeń czasowych i dotyczy:

 1. Treningu cardio
 2. Treningu obwodowego
 3. Zajęć grupowych na sali fitness
 4. Sauny
 5. Opieki trenera

PAKIET STANDARD” – uprawnia do korzystania w Klubie z zajęć ruchowych 1 raz dziennie, bez ograniczeń czasowych, w godzinach pracy Klubu i dotyczy:

 1. Treningu cardio
 2. Treningu obwodowego
 3. Zajęć grupowych na sali fitness
 4. Sauny
 5. Opieki trenera

IV. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 1. Opłaty na rzecz Klubu „Impuls” obejmują jednorazową, bezzwrotną opłatę administracyjną w wysokości 15 zł; oraz comiesięczne składki członkowskie w wysokości zależnej od rodzaju wybranego pakietu.
 2. Składki członkowskie płatne są z góry, za poszczególne okresy rozliczeniowe. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni.
 3. „Członek” zobowiązany jest do dokonania opłaty administracyjnej w dniu podpisania umowy członkowskiej oraz składki za pierwszy okres członkostwa -najpóźniej do 7 dni od podpisania umowy.
 4. „Członek” ma prawo odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 7 dni od dnia jej podpisania. Usługi wykorzystane w tym czasie zostaną rozliczone w cenach usług jednorazowych zgodnie z obowiązującym cennikiem firmy. Poniesione koszty administracyjne nie podlegają zwrotowi.
 5. Podpisując umowę należy dokonać wyboru Pakietu Członkowskiego, a tym samym zakresu usług, wysokości miesięcznej składki oraz formy płatności: gotówką lub kartą płatniczą w kasie Impuls Medical Fitness lub poleceniem zapłaty z konta.
 6. Przy wyborze polecenia zapłaty z konta, Klubowicz otrzyma numer konta, na które będą dokonywane przelewy należnej składki członkowskiej na rzecz Impuls Medical Fitness.
 7. Klubowicz po dokonaniu opłat za kolejne 12 miesięcy umowy, otrzymuje od Klubu abonament , zgodnie z wybranym w umowie pakietem, na 1 miesiąc nieodpłatnie.
 8. W razie powstania zaległości w płatnościach składki powyżej siedmiu dni, Klub zawiesza członkostwo. W okresie zawieszenia „Członek” nie jest uprawniony do korzystania z usług, a „Impuls” nie jest zobowiązany do świadczenia żadnych usług na rzecz danego „Członka”. Odwieszenie członkostwa następuje niezwłocznie po uregulowaniu wszystkich powstałych na koncie „Członka” zaległości w płatnościach składek członkowskich wraz z bieżącymi opłatami.
 9. Z tytułu niewykorzystanych zajęć „Członek” nie może ubiegać się o zwrot kosztów czy rekompensatę.
 10. W razie trudności z wyegzekwowaniem należnych składek członkowskich, powyżej dwóch miesięcy, wynikających z podpisanej umowy, Impuls Medical Fitness zastrzega sobie prawo zgłoszenia „Członka” do Krajowego Rejestru Dłużników.
 11. Klubowicz może wnioskować o czasowe zamrożenie swojego członkostwa, z tytułu problemów zdrowotnych, potwierdzonych zwolnieniem lekarskim. Zamrożenie nie działa wstecz, a tym samym okres zamrożenia stanowi czas, o jaki zostaje wydłużona umowa. Dla uniknięcia nieporozumień, zgłoszenie zamrożenia może być dokonane wyłącznie w formie pisemnej.
 12. Okres wypowiedzenia nie może stanowić okresu zamrożenia.
 13. Klubowicz może wypowiedzieć umowę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, licząc od pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego, po złożeniu wypowiedzenia.
 14. Umowa niewypowiedziana, po upływie okresu jej trwania, zostaje przedłużona na czas nieokreślony, z zachowaniem dotychczasowych warunków.
 15. Wysokość opłaty członkowskiej może wzrosnąć pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie „Członka” z trzymiesięcznym wyprzedzeniem / wypowiedzeniem.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

 1. Z usług Klubu „Impuls” „ Członek” może korzystać w zakresie posiadanych uprawnień klubowych i wykupionej kategorii usług, we wszystkie dni otwarcia Klubu, z jednokrotnym wejściem w ciągu dnia, z urządzeń, które nie są wykorzystywane aktualnie przez innego członka klubu.
 2. Członek Klubu przystępując do ćwiczeń po raz pierwszy, jest uprawniony do uzyskania opracowanej przez pracownika Klubu karty ćwiczeń, określającej indywidualny program ćwiczeń. Karta ćwiczeń jest przechowywana w Klubie „Impuls”. Członek Klubu zobowiązany jest każdorazowo do jej zdawania przed opuszczeniem pomieszczeń klubowych.
 3. Członek Klubu ma obowiązek poinformować trenera o istniejących lub przebytych schorzeniach, które mogą stanowić zagrożenia dla jego zdrowia lub życia.
 4. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 5. Członkowie klubu są zobowiązani do nienaruszania spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym Członkom Klubu możliwości korzystania z usług Klubu.
 6. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Członek Klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez personel Klubu.
 7. W pomieszczeniach przeznaczonych do ćwiczeń obowiązuje obuwie i odzież sportowa.
 8. Po przejściu w strefę ćwiczeń, Członek Klubu jest zobowiązany do zmiany obuwia i ubioru.

VI. OBIEKT i USŁUGI

 1. Członkowie są uprawnieni do przechowywania rzeczy w wyznaczonych, zamykanych szafkach. Za rzeczy pozostawione luzem na terenie obiektu lub w niezamkniętych szafkach Impuls Medical Fitness nie ponosi odpowiedzialności materialnej.
 2. Na żądanie Członka, za świadczone usługi klubowe, wystawiane są rachunki i faktury.
 3. Impuls Medical Fitness zastrzega sobie prawo zamknięcia lokalu z tytułu awarii czy prac remontowych.
 4. Impuls Medical Fitness zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany godzin lub rodzaju zajęć grupowych, a także do zastępstw personalnych na poszczególnych zajęciach. Wszelkie zmiany będą podawane do wiadomości na stronie internetowej „Impulsu” oraz w siedzibie Klubu.
 5. Klub „Impuls” jest uprawniony do fotografowania swoich pomieszczeń dla celów reklamowych, bez naruszania prawa do prywatności i danych osobowych. O wspomnianych działaniach Klubowicze będą każdorazowo informowani.
 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka Klubu wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie Klubu proszeni są o dostosowanie intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i ustalonych wskazań trenerów.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany regulaminu Klubu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji Klubu.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuję się przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sądy właściwe dla siedziby Impuls Medical Fitness Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z zajęć gimnastyki w wodzie prowadzonych przez Impuls Medical Fitness w Aquaparku Fala

 1. Osoba, która wykupuje zajęcia gimnastyki w wodzie zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu  Impuls Medical Fitness oraz AquaParku Fala.
 2. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
 3. Ceny zajęć gimnastyki w wodzie reguluje aktualny cennik. Cena zajęć nie uwzględnia ubezpieczenia.
 4. Grafik zajęć na każdy miesiąc dostępny jest w recepcji Klubu Impuls lub na stronie internetowej (www.impulsmedfit.pl).
 5. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć klient może pozostawić w szafce. Za przedmioty wartościowe Klub Impuls nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Na terenie Aquaparku Fala dodatkowo obowiązują karty abonamentowe współpracujące z systemem kasowym Aquaparku Fala, karty udostępniane są klientom przez  Klub Impuls za kaucją zwrotną, w wysokości 10 zł.
 7. Kartę abonamentową należy okazać u pracownika Klubu Impuls przed wejściem na zajęcia w celu „zdjęcia” wejścia z karty w elektronicznym systemie obsługi klienta.
 8. Opłata wniesiona za zajęcia gimnastyki w wodzie obejmuję 45 minut zajęć oraz 25 minut na przebranie. Po przekroczeniu tego czasu klient jest zobowiązany dopłacić za każdą przekroczoną minutę w kasie AquaParku Fala.
 9. Każdy karnet jest ważny 30 dni od daty zakupu, karnety nie podlegają zwrotom, ani zamianom. W przypadku choroby lub innych zdarzeń  losowych,  z zajęć może skorzystać inna osoba, posiadająca kartę abonamentową.
 10. Z jednego karnetu, na jedne zajęcia może wejść tylko jedna osoba.
 11. Impuls Medical Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany instruktorów prowadzących zajęcia.
Polityka prywatności serwisu www.impulsmedfit.pl
 1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług kontaktu poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Impuls Medical Fitness z siedzibą w Łodzi przy ulicy Głowackiego 10/12 KRS 0000555470 NIP 7262656484. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Impuls Medical Fitness. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

dane@impulsmedfit.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Joanna Gondek

Polityka plików “cookies” serwisu
www.impulsmedfit.pl

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  • a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  • b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  • c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
X